Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Barokní obraz vydra?en za 6 milion?
Autor: redakce (IP zapsáno)
Datum: 10.03.2003 00:20

Obraz Diana a Endymion od italského barokního malí?e Jacopa Amigoniho byl na sobotní aukci spole?nosti Dorotheum vydra?en za 6 milion? korun. Stal se tak nejdrá?e prodaným obrazem v ?eské republice za poslední t?i roky a druhým nejdra??ím v?bec. Vyvolávací cena obrazu byla 500 tisíc korun.

?Jedná se o velice kvalitní dílo a o?ekávali jsem, ?e o n?j bude velký zájem. 6 milion? ale bylo milým p?ekvapením i pro nás,? nechala se po aukci sly?et Mária Gálová, ?editelka auk?ního domu Dorotheum. ?Jde o jednu z nejvy??ích ?ástek, jaká kdy byla v ?eské republice za obraz zaplacena. Tento úsp?ch je je?t? o to cenn?j?í, ?e díla starých mistr? v?t?inou cenov? zaostávají za obrazy klasické moderny,? dodala.

Celkov? se prodala um?lecká díla v hodnot? 18,4 milion? korun. Dra?eny byly nejen obrazy a grafiky, ale také sochy, u?ité um?ní a nábytek. Nového majitele na?lo 51 procent z 419 nabízených polo?ek.

Statisícové ?ástky padaly ve v?ech kategoriích. Ze starých mistr? lze p?ipomenout Portrét ?lechtice od malí?e van Dyckova okruhu (380 tisíc) nebo obraz neznámého mistra z doby kolem 1700 nazvaný Zlatý v?k (170 tisíc). Z um?ní 19. století to byly nap?íklad Podve?erní krajina s cestou od Antonína Chittussiho (170 tisíc) ?i Jana z Arku od Vojt?cha Hynaise (300 tisíc). Z prací ?eské moderny je mo?né zmínit plátno Jana Smetany Jarní dé?ť II (260 tisíc) a olejomalbu Franti?ka Grosse Interiér (320 tisíc). Velký zájem byl také o díla jihoslovanských malí??. Portrét paní Martiny Lovri?ové od Vlaho Bukovace se nap?íklad vy?plhal ze 150 a? na 550 tisíc korun.

V kategorii u?itého um?ní se znovu potvrdil zájem o práce Pavla Janáka. Jedna z Janákových kubistických dóz byla vydra?ena za 100 tisíc, dal?í dv? za 40, respektive za 50 tisíc korun. Za vyvolávací cenu 100 tisíc korun se prodala také drobná váza od Josefa Draho?ovského. Hranici sta tisíc p?ekonal je?t? pár diamantových náu?nic z bílého zlata, prodaný za 130 tisíc korun.

Aukce se zú?astnilo 164 dra?itel? p?ímo v sále a dal?ích 51 zájemc? prost?ednictvím písemného limitu a telefonního spojení. Celá aukce trvala tém?? ?ty?i hodiny. Na míst? licitátora se st?ídali Petra Hajská, V?ra Skovajsová a Miroslav Zíka.

Obraz Diana a Endymion, který se stal nejúsp??n?j?í polo?kou aukce, ?erpá nám?t z antické mytologie. Zobrazuje bohyni p?írody a lovu Dianu a jejího spícího milence, v??n? mladého pastý?e Endymiona. Dílo není signováno, tradi?n? je v?ak p?ipisováno italskému malí?i Jacopo Amigonimu. Toto autorské ur?ení potvrdil v znalecké expertize také Ladislav Daniel, p?ední ?eský odborník na italské malí?ství 16. a? 18. století. Upozornil mimo jiné na p?íbuznost s Amigoniho obrazem Betsabé, který se nachází ve sbírkách berlínské Gemäldegalerie.

Dnes nep?íli? známý barokní malí? Jacopo Amigoni (1682-1752) se ve své dob? t??il zna?né úct? a úsp??n? p?sobil na p?edních evropských dvorech. Byl malí?em bavorského kurfi?ta, deset let pracoval v Anglii a poslední ?ty?i roky ?ivota pro?il v Madridu ve slu?bách ?pan?lského krále. Pocházel z Neapole, um?lecké ?kolení v?ak získal v Benátkách. Stylov? je proto ?azen mezi benátské malí?e.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** ******** **  ** **   ** ******** 
 ** ** **   **   ***  ** **   ** **    
 ** ** **   **   **** ** **   ** **    
 ** ** **   **   ** ** ** **   ** ******  
 ** ** **   **   ** ****  **  **  **    
 ** ** **   **   **  ***  ** **  **    
 *** ***   **   **  **   ***   ******** iElektro.cz