Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Kv?tnová aukce Dorothea se blí?í
Autor: Redakce (IP zapsáno)
Datum: 02.05.2004 22:57

Na druhé leto?ní aukci pra?ského Dorothea, která se bude konat 22. kv?tna v Reneissance Prague Hotel, bude nabízeno 457 polo?ek výtvarného um?ní a staro?itností za vyvolávací ceny celkem 12.341.000,- K?.
I v této aukci bude p?edstavena pestrá paleta velmi kvalitních d?l r?zných epoch a ?ánr?, od d?l pocházejících od 18. století a? po sou?asnost. ?eské 19. století bude v aukci zastoupeno obrazem Ludvíka Kohla, Chrámový interiér s figurální stafá?í z po?átku 19. století, který bude vyvoláván z 260 000 K?. Tento obraz je zajímavý p?edev?ím tím, ?e je zde zobrazen interiér barokního chrámu, co? je u tohoto autora zcela výjime?né. Dále zaujme Portrét mladé dámy p?ipsaný Franti?ku ?ení?kovi a mimo?ádné dílo Skalistá krajina od Júlia Ma?áka. Tento olej na plátn? bude v aukci nabízen za vyvolávací cenu 360 000 K?. ?eskou malbu po?átku 20. století reprezentuje obraz Otakara Nejedlého Z Cejlonu a ?ty?i obrazy oblíbeného ?eského krajiná?e Václava Radimského. Krajiná?i Ma?ákovy ?koly jsou zastoupeny díly Franti?ka Kavána, Jaroslava Panu?ky a olejem Vnit?ek lesa od Ferdinanda Engelmuellera. Jedním z pozoruhodných d?l zahrani?ních um?lc? je bezesporu plátno ruského malí?e Nikolaje Petrovi?e Bogdanova B?lského Snídan?, které bude v aukci nabízeno za vyvolávací cenu 280 000 K?. Z ?eské mezivále?né malby zaujmou plátna Václava Rabase Krajina a Polní kvítí. Z klasické avantgardy p?iláká pozornost Záti?í s fíky Otakara Kubína, jen? bude vyvoláván ze 180 000 K? a Kytice ve váze od Václava ?pály s vyvolávací cenou 160 000 K?. Za zvlá?ť zajímavý lze pova?ovat drobný obrázek (7 x 13 cm) Hru?ka Franti?ka Muziky z roku 1942. 60. léta 20. století budou prezentována Nezobrazující kompozicí od ?estmíra Kafky a Katedrálou Jaroslava Paura. Zvlá?tní zmínku si zaslou?í rozsáhlá kolekce kreseb socha?e Franti?ka Bílka, pastel Hlava od Jana Zrzavého (200 000 K?) a p?ekrásný kva? Stav?ní sn?huláka od Josefa Lady (180 000 K?). Sb?ratele fotografií jist? osloví n?kolik fotografií Josefa Sudka, Franti?ka Drtikola a Zdenko Feifara.
Speciální zájem mezi rakouskými milovníky um?ní vyvolá zcela ur?it? bronzová busta císa?ovny Al?b?ty od V. Tilgnera, která se bude dra?it od 100 000 K?.
Z bohaté nabídky u?itého um?ní zaujme velmi dekorativní st?íbrný tác s tepanými figurálními výjevy s vyvolávací cenou 40 000 K? a kolekce st?íbrných tabákových dóz. V nabídce keramiky vynikají dv? delfské vázy flétnového tvaru, kropenka se Sv. Veronikou a rozsáhlá kolekce figurálního porcelánu. Z mí?e?ské produkce je výjime?ná Skupina hrajících si d?tí od Konráda Hentschla, rosenthalská porcelánka je zastoupena ?adou figur ?tane?nic?. Neopakovatelná je nabídka velikono?ního porcelánového vají?ka carevny Marie Fjodorovny s vyvolávací cenou 30 000 K?. Z kvalitní kolekce ?eského skla zaujmou p?edev?ím ?ezané poháry od slavných sklá?? Ladislava P?enosila, Bo?et?cha Medka a Alfréda Fritscheho ve vyvolávacích cenách od 10 000 do 18 000 K?. Pro sb?ratele m??e být velmi zajímavým také nástolec ve stylu art deco zhotovený ve sklárn? v Klá?terském Mlýn?.
Zcela výjime?ná je nabídka anglických barokních hodin signovaných hodiná?em Claudem Du Chesne. Komplikovaný stroj hodin ukazuje krom? ?asu také dny v týdnu, m?síce, datum, lunární fáze a hrací stroj hraje dv? melodie. Vyvolávací cena hodin starých t?i sta let je
160 000 K?.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 ********  *******  **   ** **  ** **  ** 
 **    **   ** ***  ***  ** **  ***  ** 
 **    **     **** ****  ****  **** ** 
 ******  ********  ** *** **   **   ** ** ** 
 **    **   ** **   **   **   ** **** 
 **    **   ** **   **   **   **  *** 
 **     *******  **   **   **   **  ** iElektro.cz