Inzerce nákupu
a prodeje
  Termíny aukcí v ČR
a zahraničí
  Jak inzerovat
prodej a prodávat
  Jak inzerovat
nákup a nakupovat
  Aktuality, informace,
názory, tipy
  Kontakt na nás
   


Aktuality, informace, názory, tipy 
 
Porcelánová so?ka vydra?ena za 850 tisíc korun
Autor: Redakce (IP zapsáno)
Datum: 25.05.2004 18:20

O nejv?t?í rozruch na druhé leto?ní aukci spole?nosti Dorotheum Praha, po?ádané dne 22.5.2004 v Renaissance Hotel, se postarala porcelánová so?ka od Konráda Hentschla z mí?e?ské produkce Skupina hrajících si d?tí, o kterou je mezi sb?rateli obvykle velký zájem. Vyvolávána byla ze 40 000 K? a zájemce po telefonu ji nakonec získal za 850 000 korun. Nár?st ceny tak dosáhl více ne? 2000 procent. Celkový výnos aukce p?esáhl 13 milion? korun v?etn? p?irá?ky. Dra?eny byly obrazy, grafické listy, kresby, fotografie, sochy a plastiky, sklo, porcelán, ?perky, asiatika, zbran?, osv?tlovací t?lesa, hodiny a nábytek. Nového majitele na?lo 50 procent ze 471 nabízených polo?ek.


Nejdrá?e prodanou polo?kou se stal podle o?ekávání olej ruského malí?e Nikolaja Petrovi?e B?lského Bogdanova ? Snídan?, který byl vyvoláván z 280 000 korun a prodán za 950 000 korun.. O obraz projevilo zájem mno?ství zájemc?, p?edev?ím ze zahrani?í. Dra?ilo se v sále proti písemným nabídkám a po sedmi telefonech. Úsp??ným byl nakonec sb?ratel na telefonu z Litvy, který m?l z úsp?chu velkou radost. ? ?ekla po skon?ení aukce ?editelka Dorothea Mária Gálová.

Dal?ími nejdra??ími prodanými polo?kami byl obraz Ludvíka Kohla Chrámový interiér s figurální stafá?í z po?átku 19. století, který byl vyvoláván z 260 000 K? a prodán za rovných 400 000 K?. Tento obraz je zajímavý p?edev?ím tím, ?e je zde zobrazen interiér barokního chrámu, co? je u tohoto autora zcela výjime?né a dále Podzimní záti?í Josefa Lauera prodané také za 400 000 K?.
Ji? tradi?ní zájem byl také o kresby Josefa Lady. P?vabné Ladovo dílo Stav?ní sn?huláka bylo vydra?eno za 380 tisíc korun. Mimo?ádné dílo Skalistá krajina od Júlia Ma?áka bylo prodáno za 360 tisíc korun a za stejnou cenu také Letní krajina s pot??kem od Václava Radimského. I ostatní t?i obrazy Radimského na?ly svého nového majitele. Chalupa u vodní hladiny za 180 000, Krajina s vodní hladinou za 100 000 a dal?í Krajina s vodní hladinou za 80 000 korun.
Obraz Otakara Nejedlého Z Cejlonu byl prodán za 140 000 korun.

Polo?kami s nejv?t?ím nár?stem se staly kazeta na likér ve tvaru knih s nár?stem ceny tém?? o 800% a s dosa?enou cenou 80 tisíc korun, dále pak empírový d?ev?ný vy?ezávaný lustr s nár?stem tém?? 400% a dosa?enou cenou 95 tisíc korun. I o zcela výjime?né anglické barokní hodiny signované hodiná?em Claudem Du Chesne s komplikovaným strojem hodin a hracím strojem se dv?mi melodiemi byl velký zájem. Vyvolávány byly ze 160 000 K? a dra?ili jej zájemci v sále, na písemný limit i n?kolik zájemc? po telefonu. Nakonec byly prodány za 320 000 K?.

Aukce se zú?astnilo 112 dra?itel? p?ímo v sále a dal?ích 71 zájemc? prost?ednictvím písemného limitu a telefonního spojení. Celá aukce trvala tém?? ?ty?i hodiny. Na míst? licitátora se st?ídali Mária Gálová a Miroslav Zíka.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** **  ** **    **   ** **  ** 
 ** ** ** **  **  **    **   ** **  ** 
 ** ** ** ** **  **    **   ** ** **  
 ** ** ** *****   **    **   ** *****  
 ** ** ** ** **  **    **   ** ** **  
 ** ** ** **  **  **    **   ** **  ** 
 *** ***  **  ** ********  *******  **  ** iElektro.cz